ระบบบริหารจัดการงบประมาณ และติดตามประเมินผล เป็นระบบที่ถูก ออกแบบให้สอดคล้องกับกระบวนการงบประมาณของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ เพื่อให้หน่วยงานที่ใช้งานระบบ สามารถนำสารสนเทศที่มีในระบบมาประมวลผลเพื่อสรุปภาพรวมระดับหน่วยงานนำเสนอต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสรุปภาพรวมสำหรับติดตามประเมินผลภายในหน่วยงานได้ และมีระบบ workflow ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน โดยสามารถกำหนดผู้ใช้งาน หน่วยงาน และขั้นตอนการจัดทำ อนุมัติ รายงานผล สำหรับผู้ใช้งานทุกกลุ่มภายในหน่วยงานได้ รองรับการเชื่อมโยงกับระบบบัญชีการเงินของหน่วยงานได้

การจัดทำงบประมาณ

Budget Preparation

 • จัดทำรายการคำของบประมาณ
 • แก้ไข / ปรับปรุงรายการคำของบประมาณ
 • รวบรวมสรุป / นำเสนอผู้บริหาร

การอนุมัติงบประมาณ

Budget Adoption

 • ตัดสินใจ +/- รายการคำของบประมาณ
 • อนุมัติรายการคำของบประมาณตามขั้นตอน
 • อนุมัติรายการขอคำของบประมาณเพื่อใช้จริง

การบริหารงบประมาณ

Budget Execution

 • ขออนุมัติใช้งบประมาณ
 • อนุมัติคำขอใช้งบประมาณ
 • โอน / เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
 • ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 • เชื่อมโยงกับระะบบบัญชี / การเงินของหน่วยงาน
 • ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

Budget Evaluation

 • การรายงานผลโดยผู้รับผิดชอบ
 • การติดตามผลการบริการงบประมาณ
 • เปรียบเทียบ แผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

Site References

 • 2553

  สถาบันพระปกเกล้า
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • 2559

  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • 2561

  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

Contact Us / ติดต่อเรา

Telephone : +66 62 926 5419
Email :
Opening Hours : Mon-Fri 9:00-18:00

แจ้งรายละเอียดให้ทางเราติดต่อกลับ