ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นระบบที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ เพื่อให้หน่วยงานที่ใช้งานระบบ สามารถนำสารสนเทศที่มีในระบบมาประมวลผลเพื่อสรุปภาพรวมในการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงานได้ และมีระบบ Workflow ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน ในการส่งต่อเรื่องให้กับ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการมาตรฐานของหน่วยงาน และมีการแจ้งเตือนผู้ที่รับผิดชอบเมื่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ใกล้ถึงกำหนดระยะเวลาตามระเบียบของหน่วยงานได้

รองรับการแจ้งเรื่องร้องเรียน จากทุกช่องทาง

 • ประชาชน สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานได้
 • เจ้าหน้าที่ สามารถบันทึกเรื่องร้องเรียนจากช่องทางอื่นๆ เข้าสู่ระบบได้
 • เรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทาง เก็บรวบรวมอยู่ในฐานข้อมูลเดียว

ปรับปรุงกระบวนการ ให้สอดคล้องกับระเบียบ/กระบวนการมาตรฐานของแต่ละหน่วยงานได้

 • รองรับในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกระบวนการมาตรฐานของแต่ละหน่วยงานได้
 • สามารถกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการได้
 • สามารถกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บเพิ่มเติมในแต่ละกระบวนการได้

มีระบบแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องอัตโนมัติ ในแต่ละกระบวนการในการจัดการเรื่องร้องเรียนได้

 • สามารถกำหนดระยะเวลามาตรฐานในแต่ละกระบวนการตามระเบียบของหน่วยงานได้
 • มีระบบแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องอัตโนมัติ เพื่อให้ดำเนินการตามระยะเวลาตามระเบียบได้

ติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

 • ประชาชน สามารถติดตามร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานได้
 • เจ้าหน้าที่ สามารถติดตามร้องเรียนที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

สรุปสถิติเรื่องร้องเรียน สำหรับผู้บริหาร

 • ผู้บริหาร สามารถดูสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนผ่านระบบได้แบบ Real-Time
 • สามารถดูรายงานสรุปภาพรวมปริมาณเรื่องร้องเรียนได้
 • สามารถดูรายงานสรุปประสิทธิภาพ/ระยะเวลาในการจัดการเรื่องร้องเรียนได้
 • สามารถดูรายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนตามระเบียบได้

ดาวน์โหลดการนำเสนอ A-Complaint

Contact Us / ติดต่อเรา

Telephone : +66 62 926 5419
Email :
Opening Hours : Mon-Fri 9:00-18:00

แจ้งรายละเอียดให้ทางเราติดต่อกลับ