A-Budget

 • A-Budget
 • A-Budget
 • A-Budget
 • A-Budget

PRODUCT INFORMATION

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ และติดตามประเมินผล เป็นระบบที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับกระบวนการงบประมาณของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ เพื่อให้หน่วยงานที่ใช้งานระบบ สามารถนำสารสนเทศที่มีในระบบมาประมวลผลเพื่อสรุปภาพรวมระดับหน่วยงานนำเสนอต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสรุปภาพรวมสำหรับติดตามประเมินผลภายในหน่วยงานได้ และมีระบบ workflow ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน โดยสามารถกำหนดผู้ใช้งาน หน่วยงาน และขั้นตอนการจัดทำ อนุมัติ รายงานผล สำหรับผู้ใช้งานทุกกลุ่มภายในหน่วยงานได้

การจัดทำงบประมาณ
ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี ความเชื่อมโยง เป้าหมายการให้บริการ แผนงบประมาณ ผลผลิต ตัวชี้วัด กิจกรรม และกำหนดนโยบายทิศทางแผนงานโครงการสำคัญประจำปี จากนั้นหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณ จะรวบรวม และสรุปรายละเอียดคำของบประมาณ เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบต่อไป
การอนุมัติงบประมาณ
ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ ก่อนจัดส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณา ซึ่งอาจมีปรับปรุงแก้ไขในชั้นกรรมาธิการ ก่อนประกาศใช้เป็นงบประมาณประจำปีต่อไป
การบริหารงบประมาณ
ประกอบด้วยการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน/แผนงาน/แผนตัวชี้วัด การจัดสรรงบประมาณ การปรับปรุงแผน การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย
การติดตามประเมินผล
หน่วยงานงานต่างๆ ทำการรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบทำการรวบรวม และจัดทำรายงานและติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ในช่วงเวลาที่กำหนดว่าสามารถบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการได้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร และมีความจำเป็นต้องปรับปรุง หรือทบทวนแผนงานหรือไม่

KEY FEATURES

การกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของหน่วยงาน

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ และติดตามประเมินผล รองรับการกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์หน่วยงานอย่างละเอียด โดยสามารถแยกเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ และยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรแยกกัน แต่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างอิสระ และที่สำคัญระบบจะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นรายปีงบประมาณ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงยุทธศาตร์ได้ตามความต้องการ

การกำหนดแหล่งเงิน

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ และติดตามประเมินผล รองรับการกำหนดแหล่งเงินได้หลายแหล่งตามที่หน่วยงานต้องการได้ โดยในการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ สามารถกำหนดแหล่งเงินที่จะใช้ได้

การกำหนดประเภทรายได้/ประเภทรายจ่ายของหน่วยงาน

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ และติดตามประเมินผล รองรับการกำหนดข้อมูลประเภทรายได้ ประเภทรายจ่ายของหน่วยงานได้ตามการจัดกลุ่มที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยในการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ สามารถเลือกประเภทตามที่กำหนดไว้ได้ ป้องกันการบันทึกข้อมูลผิดพลาด และช่วยในการจัดทำรายงานสรุปตามประเภทรายได้ ประเภทรายจ่ายได้อย่างรวดเร็ว

รองรับกระบวนการงบประมาณทุกขั้นตอน

 • การทบทวนแผน ก่อนการจัดทำคำของบประมาณประจำปี
 • จัดทำร่างคำของบประมาณ
 • การปรับปรุง / อนุมัติร่างคำขอ (เวอร์ชันสำนักงบประมาณ)
 • การปรับปรุง / อนุมัติร่างคำขอ (เวอร์ชันภายในหน่วยงาน)
 • การบันทึกแผนการใช้จ่ายเงิน
 • การบันทึกแผนการปฏิบัติงาน/ แผนตัวชี้วัด
 • การปิดการจัดทำคำขอและส่งข้อมูลไปยังระบบบัญชี และระบบที่เกี่ยวข้อง
 • การปรับปรุง/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

รายงานสรุปเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานที่หลากหลาย

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ และติดตามประเมินผล ได้จัดเตรียนมรายงานมาตรฐานไว้

รองรับการรายงานความก้าวหน้า/ผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ได้

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ และติดตามประเมินผล มีระบบสำหรับรองรับการรายงานความก้าวหน้า/ผลการปฏิบัติงานโดยผู้รับผิดชอบโครงการได้ สามารถติดตามสถานะการรายผลผ่านทางระบบได้ทันที

Dashboard สำหรับผู้บริหาร

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ และติดตามประเมินผล ช่วยลดภาระในการรวบรวม/ประมวลผลรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร โดยระบบมีหน้า Dashboard สำหรับผู้บริหาร สามารถติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ได้ตลอดเวลา ผ่านห้อง War Room ผ่านทางเว็บ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

มีระบบจัดการผู้ใช้งานรองรับผู้ใช้งานภายในหน่วยงาน สามารถกำหนดสิทธิ์ได้ตามต้องการ

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ และติดตามประเมินผล มีระบบจัดการผู้ใช้งาน รองรับผู้ใช้งานได้ทั้งหน่วยงาน สามารถนำเข้าข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน/ข้อมูลบุคลากร จากฐานข้อมูลบุคลากรได้ โดยระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเมนูต่างๆ ได้อย่างอิสระตามต้องการ สามารถกำหนดสิทธิ์เป็นกลุ่มผู้ใช้งานได้

SITE REFERENCES

สถาบันพระปกเกล้า
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

หากท่านสนใจที่จะพูดคุย หารือ เกี่ยวกับการนำระบบ IT มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร หรือ หน่วยงานของท่าน สามารถติดต่อเราได้ผ่านแบบฟอร์มด้านซ้ายมือหรือสามารถติดต่อได้ ตามที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / email ด้านล่างนี้หรือติดต่อผ่านทาง Social Network ของทางบริษัทฯ ได้

 • Address : 71 G.P.House Condominium, Sap Road, Si Phraya, Bangrak, 10500
 • Phone : +66 2 637 1550 - 2
 • Email : info@artiligent.com