ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

Complaint Management System

 • A-LABS (LIMS : LABORATORY INFORMATION MANAGERMENT SYSTEM)-DASHBOARD
 • A-LABS (LIMS : LABORATORY INFORMATION MANAGERMENT SYSTEM)-SAMPLE SCHEDURING CALENDAR
 • A-LABS (LIMS : LABORATORY INFORMATION MANAGERMENT SYSTEM)-INPUT TEST RESUIT BY METHOD
 • A-LABS (LIMS : LABORATORY INFORMATION MANAGERMENT SYSTEM)-PRINT TEST REPORT
 • A-LABS (LIMS : LABORATORY INFORMATION MANAGERMENT SYSTEM)-TEST REPORT

BENEFITS

 • ทำให้กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานมีมาตรฐาน
 • เรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทาง เก็บรวบรวมอยู่ในฐานข้อมูลเดียว
 • ลดระยะเวลาในการรวบรวมเรื่อง / ส่งต่อ / แจ้งผล
 • ใช้เจ้าหน้าที่ในการจัดการเรื่องร้องเรียนน้อยลง

CORE FEATURES

ง่ายสำหรับประชาชน / ผู้ร้องเรียน
 • แจ้งผ่านเว็บไซต์หน่วยงานได้
 • ติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง
 • แจ้งเตือนเมื่อมีความคืบหน้า
ง่ายสำหรับเจ้าหน้าที่
 • สามารถจัดเก็บเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทางได้ในระบบเดียว
 • กระบวนการทำงานงานของระบบสอดคล้องกับระเบียบของหน่วยงาน
 • มีการแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบเมื่อมีเรื่องร้องเรียนใหม่ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 • มีการแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบเมื่อใกล้ถึงกำหนดระยะเวลาตามระเบียบ
ง่ายสำหรับผู้บริหาร
 • สามารถดูรายงานสรุปภาพรวมปริมาณเรื่องร้องเรียนได้
 • สามารถดูรายงานสรุปประสิทธิภาพ/ระยะเวลาในการจัดการเรื่องร้องเรียนได้
 • สามารถดูรายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนตามระเบียบได้