A-LABS

LIMS : LABORATORY INFORMATION MANAGERMENT SYSTEM

 • A-LABS (LIMS : LABORATORY INFORMATION MANAGERMENT SYSTEM)-DASHBOARD
 • A-LABS (LIMS : LABORATORY INFORMATION MANAGERMENT SYSTEM)-SAMPLE SCHEDURING CALENDAR
 • A-LABS (LIMS : LABORATORY INFORMATION MANAGERMENT SYSTEM)-INPUT TEST RESUIT BY METHOD
 • A-LABS (LIMS : LABORATORY INFORMATION MANAGERMENT SYSTEM)-PRINT TEST REPORT
 • A-LABS (LIMS : LABORATORY INFORMATION MANAGERMENT SYSTEM)-TEST REPORT

Benefits

ใช้งานง่าย ลดภาระของเจ้าหน้าที่
 • สร้างกำหนดการเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ
 • แจ้งเตือนให้บันทึกผลการทดสอบ
 • บันทึกผลการทดสอบทีละหลายรายการ
 • กำหนดสถานะงานด่วนได้
 • คำนวณผลเทียบกับค่ามาตรฐานให้โดยอัตโนมัติ
 • พิมพ์รายงานผลการทดสอบได้อย่างสะดวก
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ช่วยในการวางแผนการทำงาน
 • รู้ถึงภาระงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคน
 • แผนกที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
 • ใช้เป็นข้อมูลสำหรับติดตาม / ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการได้อย่างละเอียด
 • สามารถเรียกใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา
ลดความผิดพลาดในการรายงานผล
 • ป้องกันการแก้ไขข้อมูลผลการทดสอบโดยผู้ที่ ไม่เกี่ยวข้องได้
 • มีหน้าจอสำหรับอนุมัติผลการทดสอบ ก่อนที่จะพิมพ์รายงานผลการทดสอบได้
เก็บข้อมูลย้อนหลัง และสามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา
 • สืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ดูประวัติการทดสอบได้อย่างละเอียด
 • สบายใจได้ ข้อมูลไม่หายไปไหน
ติดตั้งและ Implement ได้รวดเร็ว
 • เป็นระบบสำเร็จรูปที่มีความสามารถมาตรฐาน ครบถ้วน สามารถติดตั้ง ฝึกอบรมและเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

Core Features

1. ระบบกำหนดตารางการเก็บตัวอย่าง
 • สามารถกำหนดตารางการจัดเก็บตัวอย่างได้ตามที่ต้องการ
 • สร้างปฏิทินกำหนดการเก็บตัวอย่างช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานง่ายขึ้น
2. ระบบรับตัวอย่าง
 • สามารถกำหนดรหัสตัวอย่าง, วันเวลาที่เก็บตัวอย่าง, วันเวลาที่รับตัวอย่างเข้าระบบ, ประเภทตัวอย่าง, พารามิเตอร์และ วิธีการทดสอบตัวอย่างตามมาตรฐานที่ต้องการได้
3. ระบบมอบหมายงาน
 • สามารถกำหนดตัวผู้ทดสอบหลักสำหรับแต่ละพารามิเตอร์ และวิธีการทดสอบได้
 • สามารถมอบหมายงานการทดสอบให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละคน แยกพารามิเตอร์ และวิธีการทดสอบได้
4. ระบบนำเข้า / บันทึกผลการทดสอบ
 • สามารถนำเข้า /บันทึกการทดสอบ ได้อย่างสะดวกโดยระบบสามารถตรวจสอบ ค่าที่บันทึกว่าอยู่ในช่วงที่กำหนดหรือไม
 • ช่วยบันทึกผลการทดสอบตามวิธีการ สามารถบันทึกได้ทีละหลายรายการพร้อมๆกัน
5. ระบบอนุมัติผลการทดสอบ
 • มีระบบการอนุมัติผลการทดสอบก่อนที่จะทำการออกใบรายงานผลการทดสอบได้ เพื่อป้องกัน การออกรายงานผิดพลาด
6. ระบบออกใบรายงานผลการทดสอบ
 • สามารถออกใบรายงานผลการทดสอบจากระบบได้ โดยออกแบบร่าง หรือ แบบเป็นทางการได้
 • สามารถเลือกผู้อนุมัติผลในรายงานได้ตามที่ต้องการ
 • สามารถกำหนดรูปแบบรายงานผลได้ตามความต้องการ
7. ระบบจัดเก็บ/ค้นหารายงานผลการทดลอง
 • สามารถจัดเก็บข้อมูลการทดสอบได้ไม่จำกัด(ขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์จัดเก็บ)
 • สามารถค้นหารายงานผลการทดสอบได้ตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานกำหนดได้
8. ระบบรายงาน
 • สามารถพิมพ์รายงานสำคัญจากระบบได้ โดยสามารถบันทึกไฟล์ pdf, xls, doc ได้ โดยรายงานสำคัญจากระบบดังต่อไปนี้
  • a. รายงานการรับตัวอย่างรายวัน
  • b. รายงานสรุปจำนวนการรับตัวอย่างรายเดือน
   • i. แยกตามที่เก็บตัวอย่าง
   • ii. แยกตามประเภทตัวอย่าง / พารามิเตอร์ / วิธีการทดสอบ
  • c.รายงานสรุปภาระงาน(จำนวนการทดสอบ) แยกตามผู้ใช้งาน
  • d. รายงานสรุประยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ

Features

มีระบบตั้งค่าเกี่ยวกับการทดสอบของห้องปฏิบัติการ
 • ข้อมูลกลุ่มการทดลอบ
 • ข้อมูลประเภทตัวอย่าง
 • ข้อมูลพารามิเตอร์ในการทดสอบ
 • ข้อมูลวิธีการทดสอบ การลงผล และสูตรการคำนวณ
มีระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
 • ข้อมูลผู้ใช้งาน
 • ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้งาน
 • ข้อมูลสิทธิ์การใช้งานหน้าจอ/รายงานต่างๆ ในระบบ
ใช้งานง่ายผ่าน web browser
 • ไม่จำเป็นต้องติดตั้้งโปรเเกรม ที่เครื่องลูกข่าย
 • สามารถตั้งค่าใช้งานผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ตได้
จัดเก็บประวัติการใช้งาน
 • มีระบบเก็บประวัติการใช้งานระบบของผู้ใช้งานแต่ละคน
สนับสนุนการใช้งาน 2 ภาษา
 • สามารถกำหนดภาษาที่ใช้ในระบบได้ตามที่ต้องการ
สามารถปรับแต่งระบบได้ตามความต้องการ
 • สามารถปรับแต่งระบบได้ตามความต้องการ

SITE REFERENCES

A-LABS (LIMS : LABORATORY INFORMATION MANAGERMENT SYSTEM)-PCD-THALAND
A-LABS (LIMS : LABORATORY INFORMATION MANAGERMENT SYSTEM)-TTCL-VIETNAM
A-LABS (LIMS : LABORATORY INFORMATION MANAGERMENT SYSTEM)-SCG-THALAND